Föreningens tillkomst

Ramsöbergs fastighetsägareförening


Föreningens tillkomst


1965 bildades området Ramsöberg genom en avstyckning. Området skiljer sig från resten av Ramsö genom att anläggningsbeslutet innebar att området, förutom ett antal fastigheter, också kom att innehålla 9,2 ha mark för friluftsändamål, en ångbåtsbrygga med vänthus, en iordninggjord badplats, fem brunnar (pumpar) och en småbåtsbrygga invid ångbåtsbryggan. Området blev detaljplanelagt.


När man övervägde hur anläggningarna och marken skulle förvaltas, kunde man välja mellan olika förvaltningsformer: att överlåta mark och anläggningar till en befintlig förening eller att bilda en ny förening - samfällighetsförening, ekonomisk förening eller ideell förening.

Man kan fråga sig varför grundarna gjorde det val de gjorde och man kan fundera på om de skulle ha valt en annan lösning. Protokollen från 1965 visar dock på att man övervägde lösningarna noga.


Att välja att överlåta mark och anläggningar till en befintlig förening


Ramsö fastighetsägarförening är öns äldsta förening. Den bildades redan 1927 och riktar sig till alla fastighetsägare på Ramsö. Det är ideell förening som syftar till att "tillvarata medlemmarnas intressen, att föra deras talan inför kommun och statliga myndigheter, samt att verka för Ramsös utveckling och på allt sätt främja ett gott förhållande mellan fastighetsägarna på Ramsö".


Grundarna av Ramsöbergs fastighetsägareförening valde att tacka nej till ett erbjudande från Ramsö ff att ta hand om förvaltningen av Ramsöbergs mark och anläggningar, dvs de valde att inte överföra äganderätten till mark och anläggningar i Ramsöberg till Ramsö ff. De insåg att de i så fall skulle ta ifrån fastighetsägarna i Ramsöberg möjligheten att själva sköta förvaltningen av det egna närområdet. Eftersom Ramsö ff är en ideell förening är det dessutom få lagar som reglerar hur föreningen ska hantera olika frågor och inflytandet över Ramsöbergs mark och anläggningar skulle delas med medlemmar från hela Ramsö.


Av övriga föreningar fanns vid denna tidpunkt även Ramsö vägförening, som är en samfällighetsförening. Alla fastighetsägare som bor på Ramsö måste vara medlemmar enligt Lagen om vägsamfälligheter och måste betala en årlig avgift till föreningen för vägunderhållet. Vägföreningen får enligt lag inte syssla med något annat än vägfrågor.


Ramsö-Vaxholms samfällighetsförening samlar sedan 2003 förvaltningen av flera olika små marksamfälligheter med kända och okända delägare och kan inte syssla med annat.


Ramsö Brandskyddsförening är en ideell förening, bildad så sent som 2019 och med ett enda ändamål; att i tider av allt torrare klimat och sviktande vattentillgång åstadkomma en beredskap hos medlemmarna inför brandincidenter.


Att bilda en egen förening och att välja föreningsform


Hade man 1965 valt samfällighetsförening som förvaltningsform för Ramsöbergs mark och anläggningar hade hela Ramsöbergsområdet blivit en samfällighet. Där hade alla fastighetsägare varit delägare i mark och anläggningar genom föreningen och det hade varit obligatoriskt att vara medlem. Förmodligen skulle föreningen haft bättre ekonomi, eftersom det är lättare att utdebitera en avgift, som verkligen täcker utgifterna, om medlemskapet är obligatoriskt och medlemmarna faktiskt har delägarskap i mark och anläggningar.

Det blev en ekonomisk förening.


En grupp fastighetsägare i Ramsöberg fungerade som grundare. De valde, enligt protokollet från 1965 att "med överväldigande majoritet" bilda Ramsö Östra fastighetsägarförening, vilket inför registreringen blev Ramsöbergs fastighetsägareförening, en ekonomisk förening, i vilken fastighetsägare i tomtområdet Ramsöberg kunde ansöka om medlemskap. Föreningen blev lagfaren ägare till anläggningar och mark och medlemmarna skulle genom föreningen kunna påverka hur marken och anläggningarna förvaltades. Det blev betydelsefullt inför framtiden, inte minst genom att kvalitén på förvaltningen, i och med stigande fastighetspriser, också skulle komma att påverka de enskilda fastigheternas värde..


Föreningens ändamål


Ändamålsparagrafen i föreningens stadgar från 1965 lydde: "föreningen har till ändamål att inom Ramsö östra tomtområde, tomter avstyckade från Ramsö 1:352 och 1:376 i Vaxholms stad och Stockholms län, främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ombesörja och bekosta underhåll av allmänna platser, båtbryggor, badplatser, brunnar, telefonkiosker m m, att handha uthyrning och fördelning av båtplatser, att tillvarataga fastighetsägarnas intressen i övrigt samt att i frågor av intresse för hela Ramsö ö samarbeta med Ramsö fastighetsägarförening".


Telefonkioskerna bortföll så småningom och samarbetet utvidgades till alla föreningar på Ramsö, men annars har föreningens ändamål förblivit densamma genom åren - att förvalta marken och anläggningarna i enlighet med lagar och förordningar och föreningens stadgar. Förutom lagar och stadgar så reglerar även detaljplanen för Ramsöberg vad föreningens mark får användas till.


Valet att göra föreningen till en ekonomisk förening och inte till vare sig samfällighetsförening eller ideell förening hade viktiga konsekvenser för hur förvaltningen skulle skötas. Man hade valt att frångå den frihet som en ideell föreningsform ger men också avstått från det obligatoriska medlemskap, som en samfällighetsförening innebär. Den gemensskapsfrämjande verksamhet som den ideella Ramsö fastighetsägarförening stod för fanns redan där för hela ön.


Ramsöbergs fastighetsägareförening skulle i huvudsak arbeta med förvaltning av egendom och i övrigt samarbeta med övriga föreningar. Vinsten med detta val blev förutsägbarhet,

rättssäkerhet och likabehandling i förvaltningen och en uppstramning av vad styrelsen ska göra och vad stämman gör.


Grundarna av Ramsöbergs fastighetsägareförening var förutseende. De gav fastighetsägarna i Ramsöberg ett direkt inflytande över förvaltningen av närområdet och grundlade en rättssäker och stabil förvaltning av föreningens egendom.

ÅRSKALENDER

på Ramsö


JANUARI

30 januari Eldningsdag

FEBRUARI

23-24 februari Jakt

MARS

20 mars Eldningsdag

APRIL

24 april Röjardag 

30 april Valborg (INSTÄLLT)

MAJ

22 maj kl 9-11 Grovavfallsfärjan 

JUNI

25 juni Midsommarfirande

JULI

18 juli Ramsö fastighetsägareförenings årsmöte

Fotbollsskola

Bryggfest

Ramsö Boule Cup

AUGUSTI

Pubkväll

Ramsö Vägförenings årsmöte

Ramsöbergs fastighetsägareförenings

årsmöte

Ramsö Brandskyddsförenings årsmöte

SEPTEMBER

1/9 kl 9-11 Grovavfallsfärjan 

Ramsö vägförenings årsmöte

Röjardag 

OKTOBER

Eld över hav och land
vid Ramsö ångbåtsbrygga

NOVEMBER

DECEMBER